Voorbeelddetails

Voor een aantal lichte bouwsystemen zijn kentallen beschikbaar. Met behulp van deze kentallen kan beoordeeld worden of het systeem aan het Bouwbesluit en aan de SBR-richtlijn voldoet. De kentallen zijn gebaseerd op berekeningen aan standaardgevallen en dienen vooral als indicatie. Zodra de vloerafmetingen en/of het aantal woningen in het gebouw veranderen, zullen ook deze waarden anders zijn en daarom zal dan een nieuwe berekening hiervoor gemaakt moeten worden.

De kentallen zijn berekend voor ruimten van 5 x 5 x 2,55 m. Per systeem is de volgende informatie beschikbaar:

- Beschrijving van het systeem (met de eigenschappen en afmetingen van de elementen).
- De luchtgeluidniveauverschillen DnT;A en de contactgeluidniveaus LnT;A.
- De karakteristieke luchtgeluidisolatie-index Ilu;k en de contactgeluidisolatie-index Ico.
- De luchtgeluidreductie-index Rs en Dn,f en het genormeerde luchtgeluidniveau LnS en Ln,f.
- De resulterende ES-RMS90 waarden (uitgaande van twee naast elkaar gelegen vloeren van 5 x 5 m).
- De aan te houden randcondities bij een FEA (Finite Element Analysis) berekening van de trillingsniveaus.
- Eigenschappen E, G, ρ en h voor een trillingsberekening met FEA (er is in de kentallen rekening gehouden met homogenisatie, zie onderaan deze pagina).

 

Een overzicht van de knopen is gegeven in figuur 1.

Figuur 1 Knopenoverzicht

Geluidoverdracht

Om op een snelle manier het overzicht van de dominantie van de paden te verkrijgen, wordt een grafische interpretatie gegeven van de relatieve hoeveelheid geluid dat per pad overgedragen wordt. De grafische weergave is als volgt te interpreteren:

 

In een woning zijn verschillende bouwknopen te onderscheiden (zie figuur 2).

Figuur 2 Bouwknopen in een woning

 

In figuur 3 worden de bouwknopen B-D (aansluiting woningscheidende vloer aan de gevel) en B-C (woningscheidende knoop) als een verzameling stippen afgebeeld. De dikke stippen representeren de knoop zelf en de dunne stippen representeren de aangrenzende bouwelementen. De zendruimte waar de lucht- of contactbron zich bevindt is gemarkeerd als zend, en de ontvangruimten als ontvang. De geluidenergie die per pad van het ene element naar het andere getransporteerd wordt, wordt als een lijn getekend die beide elementen verbindt (zie figuur 4). De relatieve hoeveelheid energie die per pad getransporteerd wordt, wordt met de dikte van de verbindinglijnen aangegeven. Een dikkere lijn symboliseert dus een dominanter pad. Door deze grafische weergave wordt direct duidelijk waar eventueel verbeteringspotentieel van de knoop ligt.

Figuur 3 Grafische weergave bouwknoop